פרקים מיהדות, פסוקים מהרמב’‘ם1637

מאת: שלומית נצח, שיפור הראייה ובריאות העיניים והגוף לפי חוקי הטבע,
1637

חוקי הטבע להפעלה נכונה של העיניים הם חוקים בראשיתיים. מסתבר שקדמו לד’‘ר בייטס חכמי יהדות וביניהם הרמב’‘ם. כך, מוצאים אנו תיאורים מפורטים אודות הדרך של אומנות הראייה, ונביא את הבולטים שבהם:’‘הרוצה לשמור את הבריאות, צריך לדעת התנועות הנפשיות ולזהר מהן. והן כמו השמחה והדאגה והכעס והפחד, שהן פועלות בנפש.

וצריך המשכיל שיהא שמח בחלקו כל ימי הבלו, ולא ידאג על עולם שאינו שלו, ולא יבקשיתרונות, ויהיה בטוב לבבובשמחה הממוצעת, כי היא סבה לגדל החום הטבעי, ולעכלהמאכל, ולדחות המותרות ולחזק את העיניים וכל ההרגשות, וגם יתחזק כוח השכל’‘קיצור שולחן ערוך, סימן ל’‘ב סעיף כ’‘ב, רמב’‘ם.
‘‘לשמור חוש הראייה, יזהר מדברים אלו: לא יבוא בחיפזון בפעם אחת ממקום חושך לאורגדול. ואם צריך לכנס ממקום חושך למקום אור, יפתח את הדלת מעט ויסתכל באותו אוראיזה רגעים, ואחר כך יפתח יותר ויסתכל גם כן באותו אור איזה רגעים, ואחר כך יפתחכלו. וכן יעשה גם בבואו ממקום אור למקום חושך. כי התמורה מאור לחושך או מחושךלאור בלי ממוצע, מזיק לראייה.
ולכן ה' יתברך שמו ברחמיו ברא את העולם בענין זה, שהשמש זורחת על הארץ מעט מעט,לא בפעם אחת, וכן שוקעת מעט מעט. אור זה אנו מברכין המאיר לארץ ולדרים עליהברחמים, שמאיר לנו ברחמים ולא בפעם אחת פתאום. אור החוזר מן השמש, פרוש: שהשמשזורחת על איזה מקום ומשם בא האור, אור זה מזיק לעיניים. לכן יזהר מלדור בבית אשרכל החלונות רק מצד צפון, כי השמש אינה באה לצד צפון וכל האור אשר שמה הוא רק אורהחוזר. וכן אפילו אם החלונות המה לצד מזרח או דרום או מערב, אם אין השמים נראין מתוך החלונות, כגון שיש נגדן חומות גבוהות, הרי גם כן האור הבא הוא רק אור החוזר.

יזהר מלעסוק בכתיבה או לקרות בספר, או לעשות כל מלאכה דקה באור בין השמשות, וכן בעצם היום כאשרהשמש בתקפה. וכן לא ירבה בכתיבה או לקרות באותיות קטנות ובכל מלאכה דקה לאור הנר בלילה. ההסתכלות הרבה בצבע לבן גם כן מזיקה לעיניים, ולכן מראה השמים כמראה התכלת לא לבן, כדי שלא יזיק לעיניים. וכן ההסתכלות הרבה במראה אדום צח, וכן באש מזיקה גם כן. העשן וריח גפרית מזיקין גם כן. וכן אבק דק או רוח הבא לנגד העיניים. וכן הליכה מרובה ופסיעה גסה. וכן בכיה מרובה, כמו שאמר הכתוב: כלו בדמעות עיני. והקשה מכולן הוא רב המשגל. אבל מצוות ה' ברה מאירת עיניים’‘ קיצור שולחן ערוך, סימן ל’‘ב, סעיף – כ’‘ז, רמב’‘ם.

הכל מהאיברים שמשתמשים בהם תמיד על דרך הטבע מוסיף תקונם ומתחזקים מעשיהם, וכאשר ימעט שמושם יפסדו ויחלשו מעשיהם – רבנו בחיי, חובות הלבבות, שער עבודת האלוהים.