Eyes.co.il65

ברוכים הבאים ל-www.eyes.co.il | www.6×6.co.il פורטל לרפואת עיניים. השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים. להלן האתר.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בתקנון זה:
המידע באתר הניתן ע’‘י מומחים, רופאים, מנתחים, אופטומטריסטים, מרפאים אלטרנטיביים או כל אדם אחר, הינם בגדר מידע בלבד ואינם תחליף להתייעצות עם מומחה או יעוץ מקצועי אישי. האתר לא יישא בתוצאות, ישירות או עקיפות העלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו.

הינך מנוע מלפרסם באתר תכנים: הודעות, תמונות, קישורים, קבצים מכל סוג שהוא, טקסטים או כל מידע אחר בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים, מוציאי לשון הרע, תכנים הפוגעים בפרטיות, מעודדים לביצוע עבירות, תכנים אשר הזכויות אינן שייכות לך, תכנים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

האתר או כל מי מטעמו, רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מהתנאים הנ’‘ל והם רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת.

התכנים הנמסרים לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט באשר הם. מפעילי האתר או כל מי מטעמו לא יישאו באחריות לתגובות העלולות להתקבל ממסירת תכנים אלו. האתר לא ישא באחריות כלפיך או כלפי כל מי מטעמך באחריות לתגובות אלו, או לכל נזק העלול להיגרם לך בעקבות אותן תגובות.

‘‘האתר’‘, מפעיליו או כל מי מטעמו לא ישא באחריות לתכנים הרפואיים והלא רפואיים הנמצאים באתר: אמינותם, דיוקם, תוכנם והשפעתם על מחשבי הגולשים וכן לכל נזק, עגמת נפש ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי עקב שימוש בתכנים אלו.

אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן המצוין לעיל: טקסטים, כתבות, מידע מקצועי, קבצים גרפים או כל חומר אחר הכלול בו, ללא הסכמתו של האתר בכתב ומראש.

אחריות, שימוש וקניין
התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לחוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחים.
בכניסתך לאתר את/ה מביע בזאת הסכמה שלא תהיה לך כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהיא כלפי בעלי האתר, ו/או צוות הכותבים, העורכים והמנהלים העוסקים בעריכתו.

האתר מאפשר ליצרנים ולעסקים בתחומים רלוונטיים לאתר, לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי טיב המוצרים והשירותים המוצעים על ידי אותן חברות יהיו על אחריותן בלבד, ועל כן, מובהר בזאת שמפעילי האתר או כל מי מטעמו, אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האתר, בין אם בצורה ישירה או עקיפה.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות למפעילי אתר ‘‘Eyes.co.il’‘ והן כוללות: את כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, גרפיקה ומולטימדיה, קבצי טקסט, המצויים באתר, תוכנות ועוד.